Nokia 1650 Hjälp

background image

Nokia

1650

Användarhandbok

9202404

Utgåva 1 SV

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar NOKIA CORPORATION
att produkten RM-305 står i
överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Det finns en kopia av
konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Nokia. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör
Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats
till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela
innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående
skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att
göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta
dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN
NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA

0434

background image

ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD,
TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL
FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN.
FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING,
GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL,
GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET,
TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA
FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER
ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för
produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha
mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns
tillgängliga.

Denna enhet uppfyller kraven i direktiv 2002/95/EG om begränsning
av användandet av vissa hälsofarliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning.

Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas
av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot
lagen är förbjuden.

9202404/Utgåva 1 SV

background image

4