Nokia 1650 Hjelp

background image

Nokia 1650 Brukerhåndbok

9202400

1. utgave NO

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at
produktet RM-305 er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke
(lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn
som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive
eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele
innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt
skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder
oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er
omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN
DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE,
VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT
DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

0434

background image

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER".
BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES
INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER
UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE
UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET
BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN
TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG
RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE,
NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for
disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite
hvilke språk som er tilgjengelig.

Denne enheten er kompatibel med direktiv 2002/95/EF om restriksjoner for
bruk av bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er
underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig
å fravike slik lovgivning.

9202400 / 1. utgave NO

background image

4