Nokia 1650 Help

background image

Gebruikershandleiding

Nokia 1650

9202399

Versie 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product RM-305 voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een
kopie van de conformiteitsverklaring kunt
u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een
geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en
bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke
eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit
document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia
behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET
TOEPASSELJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS
ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES
VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE,

0434

background image

INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE
OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN
GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE
RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE
NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT
DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE
BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE
DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER
VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE
HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten
voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw
Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2002/95/EG, onder restrictie van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische
apparatuur.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export uit de VS
en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9202399 / Versie 1 NL

background image

4