עזרה Nokia 1650

background image

שמתשמל ךירדמ Nokia 1650

9202413

Issue 1 HE

background image

המאתה תרהצה

הריהצמ

NOKIA CORPORATION

0434

תושירדל םאות

RH-305

רצומה יכ תאזב

םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

תרהצה לש קתוע .

1999/5/EC

היחנהב

תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה

http://www.nokia.com/phones

/

declaration_of_conformity/

.

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2007

Nokia

םינמיס םה

Navi

Nokia Connecting People ,Nokia

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

לש ילוק ןמיס אוה

Nokia tune

.

Nokia Corporation

,תורבח לשו םירצומ לש םירחא תומש .

Nokia Corporation

תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ

הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא

.םירוסא ,

Nokia

US Patent No 5818437 and other pending patents

.

T9 text input software Copyright (©) 1997-2007.

Tegic Communications, Inc. All rights reserved

.

תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא

.תמדקומ העדוה אלל

background image

דחא לכ וא

Nokia

,לחה ןידה יפ לע רתומהמ רתוי אלו ,ףופכב

תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ תונוישירה יקינעממ

,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל

.יהשלכ הביסמ ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ

תוירחאה דבלמ .(

as is

) ״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ

ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

ונממ תגסל וא הז ךמסמ תונשל תוכזה תא תרמוש

Nokia

.הז

.שארמ העדוה אלל תע לכב

םירצומל םימיוסמ םיתורישו םימושיי ,םירצומ לש תונימזה

לע עדימלו ,םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע הלא

.

Nokia

לש קוושמל הנפ ,תונוש הפש תויורשפא לש תונימזה

רוסיאל עגונה לכב

2002/95/EC

היחנהל םאות הז רישכמ

.ינורטקלאו ילמשח דויצב םימיוסמ םינכוסמ םירמוחב שומישה

אוצי חוקיפ

הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.תורחא תונידמו ב״הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

9202413/Issue 1 HE

background image

4

םיניינעה ןכות

5 .................................................... ךנוחטיב ןעמל

7 ................................................................רישכמה תודוא
8 ....................................................................תשר יתוריש
8 ...........................................טנרטניאב

Nokia

לש הכימתה

9 ..............................................םינושאר םידעצ .1

9 ....................................... הללוסהו

SIM-ה סיטרכ תנקתה

10 ................................................................ הללוסה תניעט
12 .................................................................. יוביכו הלעפה

31 ..........................................ךתושרבש רישכמה.2

13 ...............................................................םיקלחו םישקמ
14 .............................................................. תוירקיע תונוכת
15 ................................................ החישל הנעמו החיש עוציב
15 ............................................................................ לוקמר
16 ..................................................................טסקט תביתכ
17 ............................................................................ העדוה
18 .......................................................................רשק ישנא
19 ............................................................................... וידר
19 ................................................................................ סנפ
20 ........................................................ףתושמ םינופלט רפס

21 ..............................................תוללוס לע עדימ.3

21 ................................................................. הקירפו הניעט
21 .....................

Nokia

תוללוס לש תוירוקמה תומיאל תויחנה

26 .................................................. הקוזחתו לופיט

29 .............................................ףסונ תוחיטב עדימ

background image

5