Nokia 1650 ohje

background image

Nokia 1650 Käyttöohje

9202395

1. painos / FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RM-305-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on
kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista
lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä
muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ
EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

0434

background image

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI
SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN
TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI
KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ
OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA
TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN
ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat
Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset tiettyjen
vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä.
Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9202395 / 1. painos / FI

background image

4