Nokia 1650 hjælp

background image

Brugervejledning til

Nokia 1650

9202390

1. udgave DA

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION
erklærer herved, at følgende udstyr
RM-305 overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen
findes på adressen http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke
tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres
respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele
indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at
ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden
forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING,
KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER
FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE,
TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE
ER FORVOLDT.

0434

background image

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG
FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING,
STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER
STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE
MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE
DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE
DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST
TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke
i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere
oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet 2002/95/EF vedrørende
begrænsninger i anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er
underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra
loven er forbudt.

9202390/1. udgave DA

background image

4